Husorden for Sølyst Marina

Denne husorden er gældende Bagerstræde 1 A-I, Sebbersund.

Affald

Der er opstillet containere på ejendommen til husholdningsaffald. Alt affald skal for at undgå lugt, altid være indpakket og poserne skal altid være lukkede.

Intet affald må henkastes/stilles på fællesarealerne.

Altan

Evt. altankasser skal ophænges indvendigt i eller på kanten af altanen. Det er ikke tilladt at bore, stifte, sømme eller skrue i betonelementerne, ligesom enhver form for maling og anden behandling/tildækning ikke er tilladt.

Bad/toilet

For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Husk at engangsbleer, hygiejnebind, vat, avispapir m.v. ikke må kastes i toiletkummen. Evt. utætheder i installationerne skal omgående meddeles til viceværten. Reparationer omfattet af lejers ”indvendige vedligeholdelsespligt” betales af lejer.

Forslag/ideer

Har lejerne forslag eller ideer kan der sendes et brev eller en mail (leje@aedis.dk) til Aedis ApS, Rolighedsvej 2, 9240 Nibe.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra udlejer.

Installationer

Er der fejl i de tekniske installationer, skal udlejer kontaktes, idet det kun er tilladt at benytte autoriseret installatør til reparationer, Installatøren må alene rekvireres af udlejer. Reparationer, som er omfattet af lejers ”indvendige vedligeholdelsespligt” skal betales af lejer.

Nøgler

Såfremt lejers nøgler bortkommer, skal udlejer straks kontaktes. Udgiften til fremstilling af nye nøgler påhviler lejer.

Skik og orden

Lejer har pligt til at iagttage god skik og orden i ejendommen. Forsømmelse heraf kan jfr. lejeloven medføre ophævelse af lejemålet. Høj musik og uacceptabel adfærd er derfor ikke tilladt. Efter kl. 23.00 skal der være ro.

Udlejer

Aedis ApS, Rolighedsvej 2, 9240 Nibe, CVR 29912890.

Alle forespørgsler om lejemål, ejendomme, service, husleje og lignende bedes rettet til:

Haugaard|Braad Ejendomsadministration
Skibbrogade 3, 3. 9000 Aalborg

Mail: vk@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 9877 5048

Udluftning

For at få et godt indeklima, henstiller vi til, at der ofte luftes godt ud i lejligheden.